Allmänna villkor

Allmänna villkor

Genom att göra en beställning hos Eatable bekräftar du villkoren som ses nedan. Dessa villkor gäller för hela webbplatsen och all e-post eller annan typ av kommunikation mellan dig och Eatable. Eatable kommer inte att ansvara för något som kan inträffa under användningen av våra resurser. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och revidera policyn för resursanvändning när som helst.

Licens


Du samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte Eatable-tjänsten. I dessa villkor avser "du" både dig som individ och den enhet du representerar. Om du bryter mot något av dessa villkor förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto eller blockera åtkomst till ditt konto utan föregående meddelande.

Betydelser

För dessa villkor:

 • Cookie: liten mängd data som genereras av en webbplats och sparas av din webbläsare. Den används för att identifiera din webbläsare, tillhandahålla analyser, komma ihåg information om dig som dina språkinställningar eller inloggningsinformation.
 • Företag: när denna policy nämner "Företag", "vi", "oss" eller "vår" avser det Eatable AB, (Sveavägen 105, 113 50 Stockholm) som är ansvarig för din information enligt dessa Villkor.
 • Land: där Eatable eller ägarna/grundarna av Eatable är baserade, i detta fall Sverige
 • Enhet: vilken internetansluten enhet som helst som en telefon, surfplatta, dator eller någon annan enhet som kan användas för att besöka Eatable och använda tjänsterna.
 • Tjänst: hänvisar till tjänsten som tillhandahålls av Eatable enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna plattform.
 • Tredjepartstjänst: syftar på annonsörer, tävlingssponsorer, marknadsförings- och marknadsföringspartners och andra som tillhandahåller vårt innehåll eller vars produkter eller tjänster vi tror kan intressera dig.
 • Webbplats: Eatable."s" sajt, som kan nås via denna URL: eatable.se
 • Du: en person eller enhet som är registrerad hos Eatable för att använda tjänsterna.

Restriktioner

 • Du samtycker till att inte, och du kommer inte att tillåta andra att:
  Licensiera, sälja, hyra ut, leasa, tilldela, distribuera, överföra, vara värd för, lägga ut, avslöja eller på annat sätt utnyttja webbplatsen kommersiellt eller göra plattformen tillgänglig för tredje part.
 • Ändra, skapa härledda verk av, demontera, dekryptera, göra omvänd kompilering eller omvänd konstruering av någon del av webbplatsen.
 • Ta bort, ändra eller dölja eventuella äganderättsmeddelanden (inklusive eventuella meddelanden om upphovsrätt eller varumärke) från Eatable eller dess dotterbolag, partners, leverantörer eller webbplatsens licensgivare.

Retur- och återbetalningspolicy

Om du av någon anledning inte är helt nöjd med någon vara eller tjänst som vi tillhandahåller, tveka inte att kontakta oss så kommer vi att diskutera alla de problem du har med vår produkt.

Dina förslag

All feedback, kommentarer, idéer, förbättringar eller förslag ("Förslag") som du tillhandahåller Eatable kommer, med respekt för webbplatsen, förbli Eatables exklusiva egendom.

Ditt samtycke

Vi har uppdaterat våra användarvillkor för att ge dig fullständig transparens i vad det innebär att besöka vår webbplats och hur den används. Genom att använda vår webbplats, registrera ett konto eller göra ett köp samtycker du härmed till våra Allmänna villkor.

Länkar till andra webbplatser

Dessa villkor gäller endast för tjänsterna. Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av Eatable. Vi är inte ansvariga för innehållet, noggrannheten eller åsikterna som uttrycks på sådana webbplatser, och sådana webbplatser undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss med avseende på riktighet eller fullständighet. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från tjänsterna till en annan webbplats, gäller inte längre våra villkor.

Cookies

Eatable använder "cookies" för att identifiera de områden på vår webbplats som du har besökt. En cookie är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet av din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra prestandan och funktionaliteten på vår webbplats men är inte väsentliga för deras användning. Vi placerar aldrig personligt identifierbar information i cookies.

Ändringar av våra villkor

Eatable förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webbplatsen eller någon tjänst som den ansluter till, med eller utan förvarning och utan ansvar gentemot dig.

Uppdateringar av vår hemsida

Eatable kan från tid till annan tillhandahålla förbättringar eller förbättringar av funktionerna/funktionaliteten på webbplatsen, vilket kan inkludera patchar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra modifieringar ("Uppdateringar").
Du samtycker vidare till att alla uppdateringar kommer att anses utgöra en integrerad del av webbplatsen och omfattas av villkoren i detta avtal.

Tredjepartstjänster

Vi kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll från tredje part (inklusive data, information, applikationer och andra produkttjänster) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster ("tredjepartstjänster").
Du erkänner och samtycker till att Eatable inte ska ansvara för några tredjepartstjänster, inklusive deras riktighet, fullständighet, aktualitet, giltighet, upphovsrättsefterlevnad, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt av dessa. Eatable tar inte på sig och ska inte ha något ansvar eller ansvar gentemot dig eller någon annan person eller enhet för Tredjepartstjänster

Period och uppsägning

Detta avtal gäller tills det sägs upp av dig eller Eatable.
Eatable kan, efter eget gottfinnande, när som helst och av vilken anledning som helst, avbryta eller säga upp detta avtal med eller utan föregående meddelande.
Detta avtal kommer att upphöra omedelbart, utan föregående meddelande från Eatable, i händelse av att du inte följer någon bestämmelse i detta avtal. Du kan också säga upp detta avtal genom att ta bort webbplatsen och alla kopior av den från din dator.

Meddelande om upphovsrättsintrång

Om du är en upphovsrättsägare eller en sådan ägares agent och anser att något material på vår webbplats utgör ett intrång i din upphovsrätt, vänligen kontakta oss och ange följande information: (a) en fysisk eller elektronisk signatur från upphovsrättsinnehavaren eller en person som är behörig att agera på hans vägnar; (b) identifiering av det material som påstås göra intrång; (c) din kontaktinformation, inklusive din address, telefonnummer och ett e-postmeddelande; (d) ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av materialet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavarna; och (e) ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och att du, på grund av mened, är behörig att agera på ägarens vägnar.

Ansvarsbegränsning

Oavsett eventuella skador som du kan ådra dig, ska hela ansvaret för Eatable och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i detta avtal och din exklusiva gottgörelse för allt det föregående begränsas till det belopp som du faktiskt betalat för webbplatsen.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltigt eller ogiltigt, kommer denna bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Avstående

Förutom vad som anges häri ska underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt detta Avtal inte påverka en parts möjlighet att utöva en sådan rättighet eller kräva ett sådant utförande när som helst därefter, och inte heller ska avstående från ett brott utgöra avstående från eventuella efterföljande överträdelser.

Ändringar av detta avtal

Eatable förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta detta avtal när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.
Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår webbplats efter att eventuella ändringar trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda Eatable.

Uppdateringar av våra villkor

Vi kan ändra våra tjänster och våra policyer, och vi kan behöva göra ändringar i dessa villkor så att de korrekt återspeglar våra tjänster och policyer. Om inte annat krävs enligt lag kommer vi att meddela dig (till exempel genom vår tjänst) innan vi gör ändringar i dessa villkor och ger dig möjlighet att granska dem innan de träder i kraft.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och hela dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, displayer, bilder, video och ljud, och design, urval och arrangemang därav), ägs av Eatable, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av Sverige och internationella lagar om upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och annan immateriell egendom eller äganderätt. Materialet får inte kopieras, modifieras, reproduceras, laddas ner eller distribueras på något sätt, helt eller delvis, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Eatable, såvida inte och förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. All obehörig användning av materialet är förbjuden.

Meddelande om tvist

I händelse av en tvist måste du eller Eatable ge den andra ett meddelande om tvist, vilket är ett skriftligt uttalande som anger namn, adress och kontaktinformation för den part som ger den, de fakta som ger upphov till tvisten, och den begärda lättnaden. Du måste skicka ett meddelande om tvist via e-post till: info@eatable.se. Eatable kommer att skicka ett meddelande om tvist till dig per post till din adress om vi har det, eller på annat sätt till din e-postadress. Du och Eatable kommer att försöka lösa eventuella tvister genom informella förhandlingar inom sextio (60) dagar från det datum då meddelandet om tvist skickades. Efter sextio (60) dagar kan du eller Eatable inleda skiljeförfarande.

Inlämningar och sekretess

I händelse av att du skickar eller lägger upp några idéer, kreativa förslag, design, fotografier, information, annonser, data eller förslag, inklusive idéer för nya eller förbättrade produkter, tjänster, funktioner, teknologier eller kampanjer, samtycker du uttryckligen till att sådana inlämningar automatiskt behandlas som icke-konfidentiell och icke-proprietär och kommer att bli Eatables enda egendom utan någon som helst kompensation eller kredit till dig.

Kampanjer

Eatable kan från tid till annan inkludera tävlingar, kampanjer, utlottningar eller andra aktiviteter ("Kampanjer") som kräver att du skickar in material eller information om dig själv. Observera att alla kampanjer kan styras av separata regler som kan innehålla vissa behörighetskrav, såsom begränsningar vad gäller ålder och geografisk plats. Du ansvarar för att läsa alla kampanjregler för att avgöra om du är berättigad att delta eller inte. Om du deltar i någon Kampanj samtycker du till att följa alla Kampanjregler.

Typografiska fel

Om en produkt och/eller tjänst är listad till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av tryckfel, har vi rätt att vägra eller annullera alla beställningar som gjorts för produkten och/eller tjänsten som anges till felaktigt pris.

Övrigt

Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning finner att någon bestämmelse eller del av dessa villkor inte kan verkställas, kommer resten av dessa villkor att fortsätta med full kraft och verkan. All försakan från någon av bestämmelserna i dessa villkor kommer endast att gälla om det är skriftligt och undertecknat av en auktoriserad representant för Eatable.

Dementi

Eatable ansvarar inte för något innehåll, kod eller någon annan oprecision.
Eatable ger inga garantier.

Kontakta oss


Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.
Via E-post: info@eatable.se
Via denna länk: eatable.se